هر از گاه نوشتهای من

حیفم اومد شما هم لذت نبرین !

آلبوم : Beyoğlu Aşıkları
پیانو : Ceyhun Çelik
ویولن : Özcan Şenyaylar

خدایا ممنون ... 

سپاس از عزیزانی که دعا کردن
(مربوط به پست قبل)Gentle Rain
Brian Crain
آلبوم : A Light in the Trees

لطفا دعا بکنید فردا ختم بخیر بشه 
البته امروز 
ساعت سه و ... Tears in the Fountain
Brian Crain

بزرگترین هدف تو زندگی چی میتونه باشه ؟