هر از گاه نوشتهای من

چند وقتیست روزگار به کام نیست

گرهی افتاده

.

.

.

امروز : 23 خرداد 96


دروغگوها جزو کثیف ترین موجوداتند !

 

 

نگاهی که چسبیده بود به دیوار و دلی که گرفته بود صدایشان آرامشم را به هم ریخت دلم گرفت و نگاهم چسبید به دیوار ...

 

 

 

Mariage d'Amour

 

George Davidson

 

 

 

یک لحظه بود

داشتم باهات حرف میزدم

زیبایی صورتت دلم رو برد

پاکیت روحم و جلا داد

پیامت به دلم نشست

هدیه ات زیبا و عجیب بود

لبخندت ...

این یعنی اشاره

این یعنی حال خوب

..........غث

موزیک :

Alice Enters

Ólafur Arnalds