هر از گاه نوشتهای من

نگاهی که چسبیده بود به دیوار و دلی که گرفته بود باهم حرف میزدند صدایشان آرامشم را به هم ریخت دلم گرفت و نگاهم چسبید به دیوار ...
Mariage d'Amour

George Davidson


یک لحظه بود

داشتم باهات حرف میزدم

زیبایی صورتت دلم رو برد

پاکیت روحم و جلا داد

پیامت به دلم نشست

هدیه ات زیبا و عجیب بود

لبخندت ...

این یعنی اشاره

این یعنی حال خوب

..........غث

موزیک :

Alice Enters

Ólafur Arnalds


موزیک and i love her

نسخه ی کم یابدریافت
فقط خدا

میفهمد

میتپد

میگیرد

میسوزد

میشکند

میمیرد

.

.

.

دل ... !
موزیک :

Faun

Ólafur Arnalds