هر از گاه نوشتهای من

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

چند وقتیست روزگار به کام نیست

گرهی افتاده

.

.

.

امروز : 23 خرداد 96


دروغگوها جزو کثیف ترین موجوداتند !