هر از گاه نوشتهای من

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

غفلت ها باعث بزرگترین تجارب و آگاهی ها میشه ...
Hands, Be Still
Ólafur Arnalds