هر از گاه نوشتهای من

۱ مطلب با موضوع «روزانه» ثبت شده است

به این نتیجه رسیدم آدم خودش باید به نتیجه برسه !