هر از گاه نوشتهای من

۶ مطلب با موضوع «کوتاه» ثبت شده است


...
بزرگترین هدف تو زندگی چی میتونه باشه ؟

غفلت ها باعث بزرگترین تجارب و آگاهی ها میشه ...
Hands, Be Still
Ólafur Arnalds

ساعت هایی که بیداری میکشند , ثانیه هایی که نمیزیند
Lynn's Theme
Ólafur Arnalds

I think in the end we all know that our best friend is ourselves. We are born alone and we die alone. That’s the journey

— Shirley Maclaine