هر از گاه نوشتهای من

۴ مطلب با موضوع «کوتاه» ثبت شده است

غفلت ها باعث بزرگترین تجارب و آگاهی ها میشه ...
Hands, Be Still
Ólafur Arnalds

ساعت هایی که بیداری میکشند , ثانیه هایی که نمیزیند
Lynn's Theme
Ólafur Arnalds

I think in the end we all know that our best friend is ourselves. We are born alone and we die alone. That’s the journey

— Shirley Maclaine

به این نتیجه رسیدم آدم خودش باید به نتیجه برسه !