هر از گاه نوشتهای من

۲ مطلب با موضوع «کوتاه» ثبت شده است

I think in the end we all know that our best friend is ourselves. We are born alone and we die alone. That’s the journey

— Shirley Maclaine

به این نتیجه رسیدم آدم خودش باید به نتیجه برسه !